CallAID Network

Titlul IX - Impozite si taxe locale

---------------

Conform pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, in cuprinsul titlului IX "Impozite si taxe locale", sintagma "taxa asupra mijloacelor de transport" se va inlocui cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

 

CAP. I - Dispozitii generale (art.247-248)
CAP. II - Impozitul si taxa pe cladiri (art.249-255)
CAP. III - Impozitul si taxa pe teren (art.256-260)
CAP. IV - Impozitul pe mijloacele de transport (art.261-265)
CAP. V - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor (art.266-269)
CAP. VI - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate (art.270-272)
CAP. VII - Impozitul pe spectacole (art.273-277)
CAP. VIII - Taxa hoteliera (art.278-281)
CAP. IX - Taxe speciale (art.282)
CAP. X - Alte taxe locale (art.283)
CAP. XI - Facilitati comune (art.284-286)
CAP. XII - Alte dispozitii comune (art.287-293)
CAP. XIII - Sanctiuni (art.294-294^1)
CAP. XIV - Dispozitii finale (art.295-296)

 

CAP. I - Dispozitii generale

ART. 247 - Definitii

in intelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) rangul unei localitati - rangul atribuit unei localitati conform legii;

b) zone din cadrul localitatii - zone stabilite de consiliul local, in functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.

c) nomenclatura stradala - lista care contine denumirile tuturor strazilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare strada in parte, precum si titularul dreptului de proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare localitate rurala si urbana si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire.

--------------

Litera c) a art. 247 a fost introdusa de pct. 216 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 248 - Impozite si taxe locale

Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:

a) impozitul pe cladiri;

b) impozitul pe teren;

c) impozitul pe mijloacele de transport;

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

f) impozitul pe spectacole;

g) taxa hoteliera;

h) taxe speciale;

i) alte taxe locale.

 

CAP. II - Impozitul si taxa pe cladiri

--------------

Denumirea Cap. II din Titlul IX a fost modificata de pct. 217 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 249 - Reguli generale

(1) Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit.

(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe cladiri, precum si taxa pe cladiri prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasata cladirea. in cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasata cladirea.

(3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

(4) in cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. in cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.

(5) in intelesul prezentului titlu, cladire este orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite. incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.

---------------

Alin. (3) al art. 249 a fost modificat de pct. 31 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Alin. (2), (3) si (5) ale art. 249 au fost modificate de pct. 218 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 250 - Scutiri

(1) Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza:

1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

3. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si componentelor locale ale acestora, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

4. cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

6. cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;

7. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome ®Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat¯, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

8. cladirile funerare din cimitire si crematorii;

9. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

10. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

12. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata;

14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

15. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

16. constructiile speciale situate in subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie;

17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

18. cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

19. cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local.

(2) Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri constructiile care nu au elementele constitutive ale unei cladiri.

(3) Scutirea de impozit prevazuta la alin. (1) pct. 10-13 se aplica pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.

-------------

Pct. 1 al alin. (1) al art. 250 a fost modificat de pct. 110 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Pct. 2 al alin. (1) al art. 250 a fost modificat de pct. 32 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Pct. 2 al alin. (1) al art. 250 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Punctele 12, 13 si 14 ale alin. (1) al art. 250 au fost introduse de pct. 2 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (2^1) al art. 250 a fost introdus de pct. 3 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Art. 250 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 219 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 251 - Calculul impozitului pentru persoane fizice

(1) in cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.

(2) in cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin. (3) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.

(3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator:

Tipul cladirii Valoarea impozabila
- lei / mp -
  Cladire cu instalatie electrica, de apa, de canalizare si de incalzire (conditii cumulative) Cladire fara instalatie electrica, de apa, de canalizare si de incalzire
0 1 2
A. Cladire din cadre de beton armat sau cu pereti exteriori din caramida, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termis si/sau chimic 669 397
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termis si/sau chimic 182 114
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 114 102
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termis si/sau chimic 68 45
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 75% din suma care s-ar aplica cladirii 75% din suma care s-ar aplica cladirii
F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 50% din suma care s-ar aplica cladirii 50% din suma care s-ar aplica cladirii

(4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

(5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator:

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
  0 I II III IV V
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90

(6) in cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10.

(7) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(6), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:

a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

(8) in cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.

(8^1) in cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.

(9) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

---------------

Alin. (1)-(3), (5), (7) si (8) ale art. 251 au fost modificate de pct. 220 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (8^1) al art. 251 a fost introdus de pct. 221 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 252 - Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

(1) Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreza dupa cum urmeaza:

a) cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

d) cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

(1^1) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

(2) in cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

(3) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.

---------------

Alin. (1^1) al art. 252 a fost introdus de pct. 222 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 253 - Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

(1) in cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

(2) Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare.

(3^1) in cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective.

(4) in cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.

(5) in cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului - persoana juridica.

(6) in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. (2).

(7) in cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:

a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar;

b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a cladirii, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale in vigoare;

c) in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator.

(8) Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii.

-----------

Alin. (6) al art. 253 a fost modificat de pct. 111 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Alin. (2) al art. 253 a fost modificat de pct. 223 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (3^1) al art. 253 a fost introdus de pct. 224 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (5) si (7) ale art. 253 au fost modificate de de pct. 225 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 254 - Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor

(1) in cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita.

(2) in cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa.

(3) in cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

(4) in cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea.

(5) Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii.

(6) Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.

(7) instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata cladirea sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza cladiri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

--------------

Alin. (5) al art. 254 a fost modificat de de pct. 226 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (7) al art. 254 a fost introdus de de pct. 227 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 255 - Plata impozitului

(1) Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. in cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

--------------

Art. 255 este reprodus astfel cum a fost modificat de de pct. 228 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

CAP. III - Impozitul si taxa pe teren

--------------

Denumirea Cap. III din Titlul IX a fost modificata de pct. 229 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 256 - Reguli generale

(1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.

(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul. in cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasat terenul.

(3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

(4) in cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. in cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.

(5) in cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar.

(6) in cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.

-----------------

Alin. (3) al art. 256 a fost modificat de pct. 33 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Alin. (2) si (3) ale art. 256 au fost modificate de pct. 230 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (5) si (6) ale art. 256 au fost introduse de pct. 231 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 257 - Scutiri

Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:

a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;

b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;

c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;

d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata;

e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;

g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;

h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;

i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;

j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;

k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;

l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

n) terenurile aferente cladirilor prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.

o) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;

p) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;

r) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.

-----------

Litera g) a alin. (1) al art. 257 a fost modificata de pct. 112 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Litera j) a alin. (1) al art. 257 a fost modificata de pct. 113 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Literele o), p) si r) ale art. 257 au fost introduse de pct. 4 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

 

ART. 258 - Calculul impozitului

(1) Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan - terenuri cu constructii
art.258(2) (lei / mp)
Zona in cadrul localitatii Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru anul 2004
art.296(1)
Nivelurile indexate pentru anul 2005
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati
0 I II III IV V 0 I II III IV V
A 6.525 5.420 4.760 4.095 555 445 6.985 5.800 5.095 4.385 600 480
B 5.420 4.095 3.320 2.765 445 335 5.800 4.385 3.555 3.000 480 360
C 4.095 2.765 2.100 1.330 335 225 4.385 3.000 2.250 1.425 360 240
D 2.765 1.330 1.110 775 220 110 3.000 1.425 1.190 830 235 120

----------------

In Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, in cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan-terenuri cu constructii.

Capitolul III - Impozitul pe teren
Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan - terenuri cu constructii
art.258(2)
Zona in cadrul localitatii Nivelurile indexate
pentru anul 2005 (lei/ha*))
Nivelurile indexate
pentru anul 2006 (lei/ha*))
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati ron Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati
0 I II III IV V 0 I II III IV V
A 6.985 5.800 5.095 4.385 600 480 7.404 6.148 5.401 4.681 636 509
B 5.800 4.385 3.555 3.000 480 360 6.148 4.648 3.768 3.180 509 382
C 4.385 3.000 2.250 1.425 360 240 4.648 3.180 2.385 1.511 382 254
D 3.000 1.425 1.190 830 235 120 3.180 1.511 1.261 880 249 127

---------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute valorile impozitului pe terenurile amplasate in intravilan - terenuri cu constructii - incepand cu data de 1 ianuarie 2006.

(3) in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmator:

Nr. crt.   Zona (lei/ha)
A B C D
1 Teren arabil 20 15 13 11
2 Pasune 15 13 11 9
3 Faneata 15 13 11 9
4 Vie 33 25 20 13
5 Livada 38 33 25 20
6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 20 15 13 11
7 Teren cu apa 11 9 6 X
8 Drumuri si cai ferate X X X X
9 Teren neproductiv X X X X

(5) Suma stabilita conform alin. (4) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel:

Rangul localitatii Coeficientul de corectie
0 8,00
I 5,00
II 4,00
III 3,00
IV 1,10
V 1,00

(5^1) Ca exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (3)-(5) numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;

b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).

(5^2) in caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform alin. (2).

(6) in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251 alin. (5)*):

Nr. crt. Categoria de folosinta Zona [lei (ron)/ha]
0 1 A B C D
1 Teren cu constructii 22 20 18 16
2 Arabil 36 34 32 30
3 Pasune 20 18 16 14
4 Faneata 20 18 16 14
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt. 5.1 40 38 36 34
5.1 Vie pana la intrarea pe rod X X X X
6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt. 6.1 40 38 36 34
6.1 Livada pana la intrarea pe rod X X X X
7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr.crt. 7.1 12 10 8 6
7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie X X X X
8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 4 3 2 1
8.1 Teren cu amenajari piscicole 24 22 20 18
9 Drumuri si cai ferate X X X X
10 Teren neproductiv X X X X

(7) Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, potrivit normelor prevazute la art. 293, sub sanctiunea nulitatii.

(8) Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrarile tehnice de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.

----------------

Alin. (2) al art. 258 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicata MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004.

in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, in cazul impozitului pe terenurile amplasate in extravilan.

Alin. (6) al art. 258 a fost modificat de pct. 5 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (7) si (8) ale art. 258 au fost introduse de pct. 6 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (6) al art. 258 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006. Anterior modificarii aduse de acest act normativ, pentru alineatul (6) al art. 258 erau incidente doua acte normative: Legea nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005 si Hotararea nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005.

*) Art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006 prevede urmatoarele:

"ART. II

(1) Impozitele pe terenurile din extravilanul localitatilor, stabilite si incasate pentru anul 2006 pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, raman stabilite conform deciziilor de impunere emise de organele fiscale. Impozitul pe terenurile din extravilanul localitatilor, stabilit si neincasat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se stabileste conform alin. (2).

(2) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta impozitul pe terenurile din extravilanul localitatilor se stabileste potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.

(3) Impozitul pe terenurile amplasate in extravilanul localitatilor, incasat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se face venit la bugetul de stat.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 260 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe teren pentru terenurile amplasate in extravilanul localitatilor, aferent anului 2006, se plateste in 3 rate egale, pana la datele de 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie inclusiv."

Partea introductiva a alin. (2), alin. (3) si (4) ale art. 258 au fost modificate de pct. 232 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (5^1) si (5^2) ale art. 258 au fost introduse de pct. 233 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (7) si (8) ale art. 258 au fost modificate de pct. 234 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 259 - Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului

(1) Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul a fost dobandit.

(2) Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana in cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana inceteaza a mai datora impozitul pe teren incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

(3) in cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

(4) Daca incadrarea terenului in functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care modifica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a intervenit modificarea.

(5) Daca in cursul anului se modifica rangul unei localitati, impozitul pe teren se modifica pentru intregul teren situat in intravilan corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.

(6) Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.

(6^1) instrainarea unui teren, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza terenuri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

(7) Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data modificarii folosintei.

---------------

Alin. (6^1) al art. 259 a fost introdus de pct. 235 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 260 - Plata impozitului

(1) Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. in cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.

---------------

Art. 260 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 236 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

CAP. IV - Impozitul pe mijloacele de transport

 

ART. 261 - Reguli generale

(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.

(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozitul pe mijloacele de transport, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.

(3) in cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.

(4) in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

---------------

Alin. (3) al art. 261 a fost modificat de pct. 237 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (4) al art. 261 a fost introdus de pct. 238 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 262 - Scutiri

Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:

a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;

b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

c) mijloacele de transport ale institutiilor publice;

d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public.

e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare.

---------------

Litera e) a art. 262 a fost introdusa de pct. 239 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 263 - Calculul impozitului

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.

(2) in cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 de cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

  Tipuri de autovehicule Suma, in lei, pentru fiecare grupa de 200 cmc sau fractiune din aceasta
1 Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv 7
2 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv 15
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv 30
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv 60
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc 120
6 Autobuze, autocare, microbuze 20
7 Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din productie interna 25
8 Tractoare ?nmatriculate 15

(3) in cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.

(4) in cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Art. 263 alin.(4) Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru 2004 - art.296(1) Nivelurile indexate pentru anul 2005
Impozit (lei) Impozit (lei)
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu doua axe X X X X
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 1.106.000 1.217.000 1.184.000 1.302.000
2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 1.217.000 1.327.000 1.302.000 1.420.000
3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 1.327.000 1.548.000 1.420.000 1.656.000
4. Masa peste 15 tone 1.548.000 3.097.000 1.656.000 3.314.000
II. Vehicule cu trei axe X X X X
1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 1.217.000 1.327.000 1.302.000 1.420.000
2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 1.327.000 1.438.000 1.420.000 1.539.000
3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 1.438.000 1.770.000 1.539.000 1.894.000
4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 1.770.000 2.765.000 1.894.000 2.959.000
5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 2.765.000 4.203.000 2.959.000 4.497.000
6. Masa peste 25 tone 2.765.000 4.203.000 2.959.000 4.497.000
III. Vehicule cu patru axe X X X X
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.770.000 1.880.000 1.894.000 2.012.000
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 1.880.000 2.765.000 2.012.000 2.959.000
3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 2.765.000 4.424.000 2.959.000 4.734.000
4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 4.424.000 6.636.000 4.734.000 7.101.000
5. Masa peste 31 tone 4.424.000 6.636.000 4.734.000 7.101.000

----------------

in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, referitoare la valoarea impozitului in cazul autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone.

Art. 263 alin.(4) si 292(3)
Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata Nivelurile indexate pentru anul 2005 Nivelurile pentru anul 2006
Impozit (rol) Impozit (ron)
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu doua axe X X X X
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 1.184.000 1.302.000 100 110
2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 1.302.000 1.420.000 110 167
3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 1.420.000 1.656.000 167 235
4. Masa peste 15 tone 1.656.000 3.314.000 235 533
II. Vehicule cu trei axe X X X X
1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 1.302.000 1.420.000 110 120
2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 1.420.000 1.539.000 120 216
3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 1.539.000 1.894.000 216 280
4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 1.894.000 2.959.000 280 432
5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 2.959.000 4.497.000 432 671
6. Masa peste 25 tone 2.959.000 4.497.000 432 671
III. Vehicule cu patru axe X X X X
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.894.000 2.012.000 280 284
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 2.012.000 2.959.000 284 443
3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 2.959.000 4.734.000 443 704
4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 4.734.000 7.101.000 704 1.044
5. Masa peste 31 tone 4.734.000 7.101.000 704 1.044

-------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2006 in cazul autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone.

in Anexa la HOTARAREA nr. 1.086 din 16 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006 au fost aprobate nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2007.

(5) in cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Art. 263 alin.(5)
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru 2004 - art.264(1) Nivelurile indexate pentru anul 2005
Impozit (lei) Impozit (lei)
Axa / axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut Axa / axe motoare cu alt sistem de suspensie Axa / axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut Axa / axe motoare cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu 2+1 axe X X X X
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 1.006.000 1.217.000 1.076.000 1.302.000
2. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 1.217.000 1.327.000 1.302.000 1.420.000
3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 1.327.000 1.438.000 1.420.000 1.539.000
4. Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 1.438.000 1.548.000 1.539.000 1.656.000
5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 1.548.000 1.659.000 1.656.000 1.775.000
6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 1.659.000 1.770.000 1.775.000 1.894.000
7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.770.000 2.212.000 1.894.000 2.367.000
8. Masa peste 25 tone 2.212.000 3.760.000 2.367.000 4.023.000
II. Vehicule cu 2+2 axe X X X X
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.327.000 1.438.000 1.420.000 1.539.000
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 1.428.000 1.770.000 1.539.000 1.894.000
3. Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 1.770.000 2.212.000 1.894.000 2.367.000
4. Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 2.212.000 2.544.000 2.367.000 2.722.000
5. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 2.544.000 4.092.000 2.722.000 4.379.000
6. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 4.092.000 5.751.000 4.379.000 6.154.000
7. Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 5.751.000 8.737.000 6.154.000 9.349.000
8. Masa peste 36 tone 5.751.000 8.737.000 6.154.000 9.349.000
III. Vehicule cu 2+3 axe X X X X
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 4.645.000 6.304.000 4.970.000 6.745.000
2. Masa peste 38 tone 6.304.000 8.848.000 6.745.000 9.467.000
IV. Vehicule cu 3+2 axe X X X X
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 3.871.000 5.530.000 4.142.000 5.917.000
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 5.530.000 7.742.000 5.917.000 8.284.000
3. Masa peste 40 tone 7.742.000 8.737.000 8.284.000 9.349.000
V. Vehicule cu 3+3 axe X X X X
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 3.097.000 3.429.000 3.314.000 3.669.000
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 3.429.000 4.092.000 3.669.000 4.379.000
3. Masa peste 40 tone 4.092.000 8.295.000 4.379.000 8.876.000

 

----------------

in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, referitoare la valoarea impozitului in cazul combinatiilor de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone.

-----------------

Art. 263 alin.(5) si art.292(3)
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata Nivelurile indexate pentru anul 2005 Nivelurile pentru anul 2006
Impozit (rol) Impozit (ron)
Axa / axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut Axa / axe motoare cu alt sistem de suspensie Axa / axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut Axa / axe motoare cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu 2+1 axe X X X X
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 1.076.000 1.302.000 100 110
2. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 1.302.000 1.420.000 110 120
3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 1.420.000 1.539.000 120 130
4. Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 1.539.000 1.656.000 130 140
5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 1.656.000 1.775.000 140 150
6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 1.775.000 1.894.000 150 189
7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.894.000 2.367.000 189 340
8. Masa peste 25 tone 2.367.000 4.023.000 340 597
II. Vehicule cu 2+2 axe X X X X
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.420.000 1.539.000 120 136
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 1.539.000 1.894.000 136 224
3. Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 1.894.000 2.367.000 224 329
4. Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 2.367.000 2.722.000 329 397
5. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 2.722.000 4.379.000 397 651
6. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 4.379.000 6.154.000 651 904
7. Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 6.154.000 9.349.000 904 1373
8. Masa peste 36 tone 6.154.000 9.349.000 904 1373
III. Vehicule cu 2+3 axe X X X X
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 4.970.000 6.745.000 719 1001
2. Masa peste 38 tone 6.745.000 9.467.000 1001 1361
IV. Vehicule cu 3+2 axe X X X X
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 4.142.000 5.917.000 636 883
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 5.917.000 8.284.000 883 1221
3. Masa peste 40 tone 8.284.000 9.349.000 1221 1806
V. Vehicule cu 3+3 axe X X X X
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 3.314.000 3.669.000 362 437
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 3.669.000 4.379.000 437 653
3. Masa peste 40 tone 4.379.000 8.876.000 653 1040

 

-------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2006 referitoare la valoarea impozitului in cazul combinatiilor de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone.

-------------

_________________________________________________________________

³ ³ ³ Taxa(RON) ³

³ ³ _________________________________________________________________

³ ³ Numarul axelor si masa totala ³Vehicule cu sistem de ³ Vehicule cu³

³ ³ maxima autorizata ³suspensie pneumatica ³ alt sistem ³

³ ³ ³ sau un echivalent ³ de ³

³ ³ ³ recunoscut ³ suspensie ³

_________________________________________________________________

³ I ³Vehicule cu 2+1 axe ³ ³ ³

_________________________________________________________________

³ ³ 1 ³Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone³ 100 ³ 110 ³

_________________________________________________________________

³ ³ 2 ³Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone³ 110 ³ 120 ³

_________________________________________________________________

³ ³ 3 ³Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone³ 120 ³ 130 ³

_________________________________________________________________

³ ³ 4 ³Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone³ 130 ³ 140 ³

________________________________________________________________

³ ³ 5 ³Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone³ 140 ³ 190 ³

)_______________________________________________________________

³ ³ 6 ³Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone³ 190 ³ 246 ³

________________________________________________________________

³ ³ 7 ³Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone³ 246 ³ 443 ³

________________________________________________________________

³ ³ 8 ³Masa peste 25 tone ³ 443 ³ 778 ³

_________________________________________________________________

³ II³Vehicule cu 2+2 axe ³ ³ ³

_________________________________________________________________

³ ³ 1 ³Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone³ 120 ³ 177 ³

________________________________________________________________

³ ³ 2 ³Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone³ 177 ³ 291 ³

________________________________________________________________

³ ³ 3 ³Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone³ 291 ³ 428 ³

________________________________________________________________

³ ³ 4 ³Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone³ 428 ³ 517 ³

________________________________________________________________

³ ³ 5 ³Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone³ 517 ³ 849 ³

_________________________________________________________________

³ ³ 6 ³Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone³ 849 ³ 1178 ³

_________________________________________________________________

³ ³ 7 ³Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone³ 1178 ³ 1789 ³

_________________________________________________________________

³ ³ 8 ³Masa peste 36 tone ³ 1178 ³ 1789 ³

_________________________________________________________________

³III³Vehicule cu 2+3 axe ³ ³ ³

_________________________________________________________________

³ ³ 1 ³Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone³ 938 ³ 1305 ³

_________________________________________________________________

³ ³ 2 ³Masa peste 38 tone ³ 1305 ³ 1774 ³

_________________________________________________________________

³IV ³Vehicule cu 3+2 axe ³ ³ ³

________________________________________________________________

³ ³ 1 ³Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone³ 829 ³ 1150 ³

_________________________________________________________________

³ ³ 2 ³Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone³ 1150 ³ 1591 ³

_________________________________________________________________

³ ³ 3 ³Masa peste 40 tone ³ 1591 ³ 2354 ³

_________________________________________________________________

³ V ³Vehicule cu 3+3 axe ³ ³ ³

_________________________________________________________________

³ ³ 1 ³Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone³ 471 ³ 570 ³

________________________________________________________________

³ ³ 2 ³Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone³ 570 ³ 851 ³

________________________________________________________________

³ ³ 3 ³Masa peste 40 tone ³ 851 ³ 1356 ³

_________________________________________________________________

*ST*

-------------

in Anexa la HOTARAREA nr. 1.086 din 16 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006 au fost aprobate nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2007.

(6) in cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Art. 263 alin.(6) Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totala maxima autorizata Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru 2004 - art.296 (1) Nivelurile indexate pentru anul 2005
Impozit (lei) Impozit (lei)
a. Pana la 1 tona inclusiv 65.000 70.000
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 215.000 230.000
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 323.000 346.000
d. Peste 5 tone 409.000 438.000

----------------

in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, referitoare la valoarea impozitului pentru remorci, semiremorci sau rulote.

 

Art. 263 alin.(6) Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totala maxima autorizata Nivelurile indexate pentru anul 2005 Nivelurile pentru anul 2006
Impozit (rol) Impozit (ron)
a. Pana la 1 tona inclusiv 70.000 7
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 230.000 24
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 346.000 37
d. Peste 5 tone 438.000 46

--------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevzute nivelurile indexate pentru anul 2006, referitoare la valoarea impozitului pentru remorci, semiremorci sau rulote.

(7) in cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Mijlocul de transport pe apa Impozit (lei/an)
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal 15
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 40
3. Barci cu motor 150
4. Nave de sport si agrement*) intre 0 si 800
5. Scutere de apa 150
6. Remorchere si impingatoare:  
a) pana la 500 CP inclusiv 400
b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP inclusiv 650
c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP inclusiv 1.000
d) peste 4.000 CP 1.600
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta 130
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:  
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone inclusiv 130
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3.000 tone inclusiv 200
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 350

_______

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

(8) in intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.

----------------

Alin. (2) si (7) ale art. 263 au fost modificate de pct. 240 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 264 - Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport

(1) in cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de persoana de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.

(2) in cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de administratie publica locala, impozitul pe mijlocul de transport inceteaza sa se mai datoreze de acea persoana incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta fiscala.

(3) in cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe mijloacele de transport se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

(4) Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.

(5) instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este inregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza mijloace de transport cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

----------------

Alin. (4) al art. 264 a fost modificat de pct. 241 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (5) al art. 264 a fost introdus de pct. 242 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 265 - Plata taxei

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania, in conditiile legii, au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

(4) in situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (3) au obligatia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:

a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;

b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.

(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. in cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

----------------

Art. 265 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 243 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

CAP. V - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

 

ART. 266 - Reguli generale

Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie prevazuta in prezentul capitol trebuie sa plateasca taxa mentionata in acest capitol la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.

 

ART. 267 - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egala cu suma stabilita de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliul judetean, dupa caz, in limitele prevazute in tabelul urmator:

Art. 267 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban Nivelurile pentru anul 2004 Nivelurile indexate pentru anul 2005
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism Taxa (lei) Taxa (lei)
a) Pana la 150 mp inclusiv 25.000 - 35.000 27.000 - 38.000
b) Intre 151 si 250 mp inclusiv 37.000 - 47.000 40.000 - 50.000
c) Intre 251 si 500 mp inclusiv 48.000 - 60.000 51.000 - 64.000
d)Intre 501 si 750 mp inclusiv 61.000 - 72.000 65.000 - 77.000
e) Intre 751 si 1.000 m inclusiv 73.000 - 85.000 78.000 - 91.000
f) Peste 1.000 mp 85.000 + 130 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp 91.000 + 139 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp

----------------

in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, referitoare la valoarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban.

-----------

Partea introductiva a alin. (1) al art. 267 a fost modificata de pct. 114 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

-----------

Art. 267 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban Nivelurile indexate pentru anul 2005 Nivelurile indexate pentru anul 2006
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism Taxa (lei) Taxa (ron)
a) Pana la 150 mp inclusiv 27.000 - 38.000 3 - 4
b) Intre 151 si 250 mp inclusiv 40.000 - 50.000 4 - 5
c) Intre 251 si 500 mp inclusiv 51.000 - 64.000 5 - 7
d)Intre 501 si 750 mp inclusiv 65.000 - 77.000 7 - 8
e) Intre 751 si 1.000 m inclusiv 78.000 - 91.000 8 - 10
f) Peste 1.000 mp 91.000 + 139 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp 10+0,01 ron/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp

 

-------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2006, referitoare la valoarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban.

*) RECTIFICAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006 prevede ca la art. 267 alin. (1) lit. f), pe coloana 3 "Nivelurile indexate pentru anul 2006", in loc de: "10 + 1 leu/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp" se va citi: "10 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp".

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin. (1).

(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

(4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare stabilita de consiliul local de pana la 50.000 lei.

  Nivelurile pentru anul 2004 Nivelurile indexate pentru anul 2005
  Taxa (lei) Taxa (lei)
Art. 267 alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari intre 0 si 50.000 inclusiv pentru fiecare mp afectat intre 0 si 54.000 inclusiv pentru fiecare mp afectat

----------------

in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, referitoare la valoarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari.

----------------

  Nivelurile anul 2005 Nivelurile indexate pentru anul 2006
  Taxa (lei) Taxa (ron)
Art. 267 alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari intre 0 si 54.000 inclusiv pentru fiecare mp afectat intre 0 si 6 inclusiv pentru fiecare mp afectat

----------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2006, referitoare la valoarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari.

(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.

(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de pana la 50.000 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.

  Nivelurile pentru anul 2004 Nivelurile indexate pentru anul 2005
  Taxa (lei) Taxa (lei)
Art. 267 alin.(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj, a firmelor si a reclamelor intre 0 si 50.000 inclusiv pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie intre 0 si 54.000 inclusiv pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie

----------------

in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, referitoare la valoarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere.

-----------------

  Nivelurile pentru anul 2005 Nivelurile indexate pentru anul 2006
  Taxa (lei) Taxa (ron)
Art. 267 alin.(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj, a firmelor si a reclamelor intre 0 si 54.000 inclusiv pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie intre 0 si 6 inclusiv pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie

----------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2006, referitoare la valoarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere.

(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. in cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi demolata.

(10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de pana la 75.000 lei pentru fiecare racord.

  Nivelurile pentru anul 2004 Nivelurile indexate pentru anul 2005
  Taxa (lei) Taxa (lei)
Art. 267 alin.(11) Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu intre 0 si 75.000 inclusiv pentru fiecare racord intre 0 si 80.000 inclusiv pentru fiecare racord

----------------

in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, referitoare la valoarea taxei pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu.

----------------

  Nivelurile pentru anul 2005 Nivelurile indexate pentru anul 2006
  Taxa (lei) Taxa (ron)
Art. 267 alin.(11) Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu intre 0 si 80.000 inclusiv pentru fiecare racord intre 0 si 9 inclusiv pentru fiecare racord

----------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2006, referitoare la valoarea taxei pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu.

(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de pana la 100.000 lei.

  Nivelurile pentru anul 2004 Nivelurile indexate pentru anul 2005
  Taxa (lei) Taxa (lei)
Art. 267 alin.(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean intre 0 si 100.000 inclusiv intre 0 si 107.000 inclusiv

----------------

in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, referitoare la valoarea taxei pentru avizarea certificatului de urbanism.

----------------

  Nivelurile pentru anul 2005 Nivelurile indexate pentru anul 2006
  Taxa (lei) Taxa (ron)
Art. 267 alin.(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean intre 0 si 107.000 inclusiv intre 0 si 11 inclusiv

----------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2006, referitoare la valoarea taxei pentru avizarea certificatului de urbanism.

(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre consiliile locale in suma de pana la 60.000 lei.

  Nivelurile pentru anul 2004 Nivelurile indexate pentru anul 2005
  Taxa (lei) Taxa (lei)
Art. 267 alin.(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa intre 0 si 60.000 inclusiv intre 0 si 64.000 inclusiv

----------------

in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, referitoare la valoarea taxei pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa.

-----------------

  Nivelurile pentru anul 2005 Nivelurile indexate pentru anul 2006
  Taxa (lei) Taxa (ron)
Art. 267 alin.(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa intre 0 si 64.000 inclusiv intre 0 si 7 inclusiv

-------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2006, referitoare la valoarea taxei pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa.

(14) Pentru taxele prevazute in prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli:

a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului;

b) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;

c) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

d) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

(15) in cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica, valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 251.

 

ART. 268 - Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare

(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice este stabilita de catre consiliul local in suma de pana la 100.000 lei, in mediul rural, si de pana la 500.000 lei, in mediul urban.

(1^1) Autorizatiile prevazute la alin. (1) se vizeaza anual, pana la data de 31 decembrie a anului in curs pentru anul urmator. Taxa de viza reprezinta 50% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1).

(2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de consiliul local si este de pana la 120.000 lei.

(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, se stabileste de catre consiliul local si este de pana la 200.000 lei.

(4) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste de catre consiliile locale si este de pana la 500.000 lei.

(5) Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, in clasa 5530 - restaurante si 5540 baruri, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ teritoriala se afla amplasata

unitatea sau standul de comercializare, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, stabilita de catre consiliile locale in suma de pana la 3.000 lei. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa se stabileste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectorului in a carui raza teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.

(6) Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in cazul in care comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.

  Nivelurile pentru anul 2004 Nivelurile indexate pentru anul 2005
  Taxa (lei) Taxa (lei)
Art. 268 alin.(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice    
1. In mediul rural intre 0 si 100.000 inclusiv intre 0 si 107.000 inclusiv
2. In mediul urban intre 0 si 500.000 inclusiv intre 0 si 535.000 inclusiv
Art. 268 alin.(2) Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare intre 0 si 120.000 inclusiv intre 0 si 130.000 inclusiv
Art. 268 alin.(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale intre 0 si 200.000 inclusiv pentru fiecare mp sau fractiune de mp intre 0 si 214.000 inclusiv pentru fiecare mp sau fractiune de mp
Art. 268 alin.(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producator intre 0 si 500.000 inclusiv intre 0 si 535.000 inclusiv

------------------

Nivelurile taxelor prevazute de art. 268, indexate pentru anul 2005, sunt mentionate in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I.

------------------

  Nivelurile pentru anul 2005 Nivelurile indexate pentru anul 2006
  Taxa (lei) Taxa (ron)
Art. 268 alin.(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice    
1. In mediul rural intre 0 si 107.000 inclusiv intre 0 si 11 inclusiv
2. In mediul urban intre 0 si 535.000 inclusiv intre 0 si 57 inclusiv
Art. 268 alin.(2) Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare intre 0 si 130.000 inclusiv intre 0 si 14 inclusiv
Art. 268 alin.(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale intre 0 si 214.000 inclusiv pentru fiecare mp sau fractiune de mp intre 0 si 23 inclusiv pentru fiecare mp sau fractiune de mp
Art. 268 alin.(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producator intre 0 si 535.000 inclusiv intre 0 si 57 inclusiv

-------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate ale taxelor mentionate la art. 268 pentru anul 2006.

-------------

Alin. (1^1) al art. 268 a fost introdus de pct. 244 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (5) si (6) ale art. 268 au fost introduse de pct. 245 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 269 - Scutiri

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru:

a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau constructie anexa;

b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;

c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes public judetean sau local;

d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie publica;

e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

 

CAP. VI - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

 

ART. 270 - Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

(1) Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

(1^1) Publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale, in sensul prezentului articol, corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio, televiziune si Internet.

-----------

Alin. (1^1) al art. 270 a fost introdus de pct. 115 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Alin. (1^1) al art. 270 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

(2) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru servicii de reclama si publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate.

(3) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.

(4) Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa intre 1% si 3%.

(5) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.

(6) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.

 

ART. 271 - Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

(1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.

(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de pana la 200.000 lei;

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de pana la 150.000 lei.

Art. 271 alin.(2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate Nivelurile pentru anul 2004 Nivelurile indexate pentru anul 2005
- lei/mp sau fractiune de mp - - lei/mp sau fractiune de mp -
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica intre 0 si 200.000 inclusiv intre 0 si 214.000 inclusiv
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intre 0 si 150.000 inclusiv intre 0 si 161.000 inclusiv

----------------

in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, referitoare la valoarea taxei pentru pentru afisaj in scop de reclama si publicitate.

----------------

Capitolul VI -
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Art. 271 alin.(2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate Nivelurile pentru anul 2005 Nivelurile indexate pentru anul 2006
- lei/mp sau fractiune de mp - - ron/mp sau fractiune de mp -
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica intre 0 si 214.000 inclusiv intre 0 si 23 inclusiv
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intre 0 si 161.000 inclusiv intre 0 si 17 inclusiv

-----------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2006, referitoare la valoarea taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate.

(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.

(4) Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

(5) Consiliile locale pot impune persoanelor care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.

 

ART. 272 - Scutiri

(1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.

(2) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa prevazuta la art. 270 fiind platita de aceasta ultima persoana.

(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.

(4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.

(5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.

 

CAP. VII - Impozitul pe spectacole

 

ART. 273 - Reguli generale

(1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul capitol, denumit in continuare impozitul pe spectacole.

(2) Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

 

ART. 274 - Calculul impozitului

(1) Cu exceptiile prevazute la art. 275, impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.

(2) Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:

a) in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala, cota de impozit este egala cu 2%;

b) in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egala cu 5%.

(3) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.

(4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au obligatia de:

a) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum si in orice alt loc in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente;

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;

d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole;

f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii si Cultelor si Agentia Nationala pentru Sport.

 

ART. 275 - Reguli speciale pentru videoteci si discoteci

(1) in cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intr-o videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei prevazute in prezentul articol.

(2) Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate distractiva, prin inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilita de consiliul local, astfel:

a) in cazul videotecilor, suma este de pana la 1.000 lei;

b) in cazul discotecilor, suma este de pana la 2.000 lei.

Art. 275 alin.(2) Manifestarea artistica sau activitatea distractiva Nivelurile pentru anul 2004 - art.275(2) coroborat cu art.296(1) Nivelurile indexate pentru anul 2005
- lei/mp - - lei/mp -
b) in cazul videotecilor intre 0 si 1.100 inclusiv intre 0 si 1.200 inclusiv
b) in cazul discotecilor intre 0 si 2.200 inclusiv intre 0 si 2.400 inclusiv

----------------

in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, referitoare la valoarea impozitului pe spectacole, pentru situatiile prevazute la lit. a) si b) ale alin. (2) al art. 275.

----------------

Art. 275 alin.(2) Manifestarea artistica sau activitatea distractiva Nivelurile indexate pentru anul 2005 Nivelurile indexate pentru anul 2006
- lei/mp - - ron/mp -
b) in cazul videotecilor intre 0 si 1.200 inclusiv intre 0 si 1 inclusiv
b) in cazul discotecilor intre 0 si 2.400 inclusiv intre 0 si 2 inclusiv

---------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2006 referitoare la valoarea impozitului pe spectacole, pentru situatiile prevazute la lit. a) si b) ale alin. (2) al art. 275.

(3) Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corectie corespunzator, precizat in tabelul urmator:

Rangul localitatii Coeficient de corectie
O 8,00
I 5,00
II 4,00
III 3,00
IV 1,10
V 1,00

(4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaratia se depune pana la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective.

 

ART. 276 - Scutiri

Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.

 

ART. 277 - Plata impozitului

(1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

(2) Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

(3) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului.

 

CAP. VIII - Taxa hoteliera

 

ART. 278 - Reguli generale

(1) Consiliul local poate institui o taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, intr-o localitate asupra careia consiliul local isi exercita autoritatea, dar numai daca taxa se aplica conform prezentului capitol.

(2) Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, denumita in continuare taxa hoteliera, se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

(3) Unitatea de cazare are obligatia de a varsa taxa colectata in conformitate cu alin. (2) la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata aceasta.

 

ART. 279 - Calculul taxei

(1) Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare.

(2) Cota taxei se stabileste de consiliul local si este cuprinsa intre 0,5% si 5%. in cazul unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, cota taxei poate varia in functie de clasa cazarii in hotel.

(3) Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

 

ART. 280 - Scutiri

Taxa hoteliera nu se aplica pentru:

a) persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;

b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

c) pensionarii sau studentii;

d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

e) veteranii de razboi;

f) vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;

g) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-g), care este cazat/cazata impreuna cu o persoana mentionata la lit. b)-g).

 

ART. 281 - Plata taxei

(1) Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.

(2) Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

 

CAP. IX - Taxe speciale

 

ART. 282 - Taxe speciale

(1) Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale.

(2) Domeniile in care consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale.

(3) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile oferite de institutia/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare si functionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

(4) Consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilitatilor publice (gaze naturale, apa, energie electrica), pentru existenta pe domeniul public/privat al unitatilor administrativ-teritoriale a retelelor de apa, de transport si distributie a energiei electrice si a gazelor naturale.

-----------------

Alin. (3) si (4) ale art. 282 au fost introduse de pct. 246 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

CAP. X - Alte taxe locale

 

ART. 283 - Alte taxe locale

(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea.

(2) Consiliile locale pot institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator.

(3) Taxele prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza si se platesc in conformitate cu procedurile aprobate de autoritatile deliberative interesate*).

-----------------

Art. 283 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 34 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Denumirea marginala a art. 283 a fost introdusa de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

*) in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2006 ale taxelor locale pe care le reproducem mai jos:

CAPITOLUL X - ALTE TAXE LOCALE
Art. 283 alin. (1) Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale, sau a monumentelor istorice de arhitectura si arheologie Nivelurile indexate pentru anul 2005 (ron) Nivelurile indexate pentru anul 2006 (ron)
intre 0 lei/zi si 11,90 lei/zi inclusiv intre 0 lei/zi si 13 lei/zi inclusiv
Art. 283 alin. (2) Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate ?n scopul obtinerii de venit intre 0 lei/zi si 11,90 lei/zi inclusiv intre 0 lei/zi si 13 lei/zi inclusiv
Art. 283 alin. (3) Taxa anuala pentru vehicule lente intre 0 lei/zi si 3,21 lei/zi inclusiv intre 0 lei/zi si 34 lei/zi inclusiv

 

CAP. XI - Facilitati comune

-------------

Denumirea Cap. XI din Titlul IX a fost modificata de pct. 247 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 284 - Facilitati pentru persoane fizice

(1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si art. 283 nu se aplica pentru:

a) veteranii de razboi;

b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

(2) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza:

a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;

b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit. a);

c) impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.

-----------

Alin. (2) al art. 284 a fost modificat de pct. 116 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

(3) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.

(4) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele incadrate in gradul I de invaliditate.

-----------

Alin. (4) al art. 284 a fost modificat de pct. 116 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Alin. (4) al art. 284 a fost modificat de pct. 249 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

(5) in cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.

(6) Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

(7^1) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la alin. (1) si (2).

-----------

Alin. (7^1) al art. 284 a fost introdus de pct. 35 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

(8) Scutirea de la plata impozitului prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

(9) Persoanele fizice si/sau juridice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica.

(10) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si 283 se reduc cu 50%, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", republicata, cu modificarile ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliaza si traiesc in localitatile precizate in:

a) Hotararea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni, cu modificarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele masuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile ulterioare.

(11) Nu se datoreaza taxa asupra succesiunii, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, cu modificarile ulterioare, daca incheierea procedurii succesorale a fost facuta in termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Aceasta taxa nu se datoreaza nici in cazul autorilor decedati anterior datei de 1 ianuarie 2005, daca incheierea procedurii succesorale a fost facuta pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.

-----------

Alin. (11) al art. 284 a fost modificat de pct. 35 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

(12) Taxele de timbru prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fara constructii, din extravilan, se reduc la jumatate.

(13) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice, daca:

a) cladirea este o locuinta noua, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sau

b) cladirea este realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

(14) Scutirile de impozit prevazute la alin. (13) se aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia. in cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia.

-----------

Alin. (12) al art. 284 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

Alin. (12) al art. 284 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005.

Denumirea marginala a art. 284 a fost modificata de pct. 248 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (13) si (14) ale art. 284 au fost introduse de pct. 250 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 285 - Facilitati pentru persoanele juridice

(1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe locale precizate la art. 282 si art. 283 nu se aplica:

a) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;

b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

c) organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.

(2) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele cladiri si terenul aferent detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.

(3) Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou construite detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achizitiei cladirii.

(4) Nu se datoreaza impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, cu exceptia celor folosite in scop economic.

--------------

Denumirea marginala a art. 285 a fost modificata de pct. 251 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Litera c) a alin. (1) al art. 285 a fost modificata de pct. 252 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (4) al art. 285 a fost introdus de pct. 253 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 285^1 - Scutiri si facilitati pentru persoanele juridice

Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.

-----------

Art. 285^1 a fost introdus de pct. 117 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

 

ART. 286 - Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale

(1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit.

(2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent cladirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datoreaza acest impozit.

(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.

-----------

Alin. (3) al art. 286 a fost modificat de pct. 118 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

(4) in cazul unei calamitati naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire sau o reducere a acestora.

(5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica persoanei respective cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii sau reducerii.

(6) Consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de catre persoanele juridice care efectueaza investitii de peste 500.000 euro pe o perioada de pana la 5 ani inclusiv, astfel:

a) scutirea de impozit pe cladiri, de la data de intai a lunii urmatoare finalizarii cladirii;

b) scutirea de impozit pe teren, de la data de intai a lunii urmatoare eliberarii autorizatiei de construire.

(7) in cazul investitiilor de peste 500.000 euro, finalizate si puse in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei legi, consiliul local poate stabili cota de 0,25% la calculul impozitului pe cladiri, pe o perioada de 3 ani inclusiv.

-----------

Alin. (6) al art. 286 a fost modificat de pct. 118 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Alin. (6) al art. 286 a fost modificat de pct. 254 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (7) al art. 286 a fost introdus de pct. 255 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

CAP. XII - Alte dispozitii comune

 

ART. 287 - Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene

Nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d).

-----------

Art. 287 a fost modificat de pct. 119 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Art. 287 a fost modificat de pct. 36 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Art. 287 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 256 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 288 - Hotararile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale

(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 292.

(2) Primarii, primarul general si presedintii consiliilor judetene asigura publicarea corespunzatoare a oricarei hotarari in materie de impozite si taxe locale adoptate de autoritatile deliberative respective.

-----------

Art. 288 a fost modificat de pct. 37 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Denumirea marginala a art. 288 a fost modificata de pct. 257 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 289 - Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura accesul gratuit la informatii privind impozitele si taxele locale.

 

ART. 290 - Depunerea declaratiilor de persoanele juridice

Abrogat.

------------

Art. 290 a fost abrogat de pct. 258 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 291 - Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale

Autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, dupa caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor si penalizarilor aferente.

 

ART. 292 - Indexarea impozitelor si taxelor locale

(1) in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza o data la 3 ani, tinand cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare.

(2) Sumele indexate se initiaza in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor si se aproba prin hotarare a Guvernului, emisa pana la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecarui an.

(3) in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2005 si 1 ianuarie 2011, nivelul impozitului pe mijloacele de transport, prevazut la art. 263 alin. (4) si (5), se majoreaza prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana, la Capitolul 9 - Politica in domeniul transporturilor, in luna aprilie a fiecarui an cuprins in perioada, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei si Internelor*).

-----------

Art. 292 a fost modificat de pct. 120 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

-----------

*) in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2006 in cazul autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone.

Art. 263 alin.(4) si 292(3)
Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata Nivelurile indexate pentru anul 2005 Nivelurile pentru anul 2006
Impozit (rol) Impozit (ron)
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu doua axe X X X X
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 1.184.000 1.302.000 100 110
2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 1.302.000 1.420.000 110 167
3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 1.420.000 1.656.000 167 235
4. Masa peste 15 tone 1.656.000 3.314.000 235 533
II. Vehicule cu trei axe X X X X
1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 1.302.000 1.420.000 110 120
2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 1.420.000 1.539.000 120 216
3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 1.539.000 1.894.000 216 280
4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 1.894.000 2.959.000 280 432
5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 2.959.000 4.497.000 432 671
6. Masa peste 25 tone 2.959.000 4.497.000 432 671
III. Vehicule cu patru axe X X X X
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.894.000 2.012.000 280 284
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 2.012.000 2.959.000 284 443
3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 2.959.000 4.734.000 443 704
4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 4.734.000 7.101.000 704 1.044
5. Masa peste 31 tone 4.734.000 7.101.000 704 1.044
Art. 263 alin.(5) si art.292(3)
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata Nivelurile indexate pentru anul 2005 Nivelurile pentru anul 2006
Impozit (rol) Impozit (ron)
Axa / axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut Axa / axe motoare cu alt sistem de suspensie Axa / axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut Axa / axe motoare cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu 2+1 axe X X X X
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 1.076.000 1.302.000 100 110
2. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 1.302.000 1.420.000 110 120
3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 1.420.000 1.539.000 120 130
4. Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 1.539.000 1.656.000 130 140
5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 1.656.000 1.775.000 140 150
6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 1.775.000 1.894.000 150 189
7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.894.000 2.367.000 189 340
8. Masa peste 25 tone 2.367.000 4.023.000 340 597
II. Vehicule cu 2+2 axe X X X X
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.420.000 1.539.000 120 136
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 1.539.000 1.894.000 136 224
3. Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 1.894.000 2.367.000 224 329
4. Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 2.367.000 2.722.000 329 397
5. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 2.722.000 4.379.000 397 651
6. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 4.379.000 6.154.000 651 904
7. Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 6.154.000 9.349.000 904 1373
8. Masa peste 36 tone 6.154.000 9.349.000 904 1373
III. Vehicule cu 2+3 axe X X X X
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 4.970.000 6.745.000 719 1001
2. Masa peste 38 tone 6.745.000 9.467.000 1001 1361
IV. Vehicule cu 3+2 axe X X X X
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 4.142.000 5.917.000 636 883
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 5.917.000 8.284.000 883 1221
3. Masa peste 40 tone 8.284.000 9.349.000 1221 1806
V. Vehicule cu 3+3 axe X X X X
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 3.314.000 3.669.000 362 437
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 3.669.000 4.379.000 437 653
3. Masa peste 40 tone 4.379.000 8.876.000 653 1040

------------

Alin. (1) al art. 292 a fost modificat de pct. 259 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 293 - Elaborarea normelor

Elaborarea normelor pentru prezentul titlu se face de catre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

 

CAP. XIII - Sanctiuni

 

ART. 294 - Sanctiuni

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290.

c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) si ale art. 264 alin. (5), referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d) refuzul de a furniza informatii sau documente de natura celor prevazute la art. 295^1, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.

--------------

Literele c) si d) ale alin. (2) al art. 294 au fost introduse de pct. 260 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

(3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b)-d), cu amenda de la 200 lei la 500 lei.

---------------

Alin. (3) al art. 294 a fost modificat de pct. 261 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

  Nivelurile pentru anul 2004 Nivelurile actualizate pentru anul 2005
Art. 294 alin.(3) Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la.....*1) lei la .....*2) lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la .....*3) lei la .....*4) lei 500.000*1)
1.000.000*2)
1.000.000*3)
3.000.000*4)
535.000*1)
1.070.000*2)
1.070.000*3)
3.200.000*4)

----------------

in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt stabilite nivelurile amenzilor actualizate pentru anul 2005, care se aplica in cazul contraventiilor prevazute la alin. (2) al art. 294.

----------------

CAPITOLUL XIII - SANCTIUNI
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
  Nivelurile actualizate pentru anul 2005 (rol) Nivelurile actualizate pentru anul 2006 (ron)
Art. 294 alin.(3) Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la.....*1) lei la .....*2) lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la .....*3) lei la .....*4) lei 535.000*1)
1.070.000*2)
1.070.000*3)
3.200.000*4)
60*1)
110*2)
110*3)
340*4)

----------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt stabilite nivelurile actualizate pentru anul 2006 ale limitelor amenzilor care se aplica in cazul contraventiilor prevazute la alin. (2) al art. 294.

(4) incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

  Nivelurile pentru anul 2004 Nivelurile actualizate pentru anul 2005
Art. 294 alin(4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la.....*1) lei la .....*2) lei 2.000.000*1)
10.000.000*2)
2.140.000*1)
10.700.000*2)

----------------

in Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt stabilite nivelurile amenzilor actualizate pentru anul 2005, care se aplica in cazul contraventiilor prevazute la alin. (4) al art. 294.

----------------

  Nivelurile actualizate pentru anul 2005 (rol) Nivelurile actualizate pentru anul 2006 (ron)
Art. 294 alin(4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la.....*1) lei la .....*2) lei 2.140.000*1)
10.700.000*2)
230*1)
1.130*2)

----------------

in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt stabilite nivelurile actualizate pentru anul 2006 ale limitelor amenzilor care se aplica in cazul contraventiilor prevazute la alin. (4) al art. 294.

(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoane imputernicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.

(6) in cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%*).

(7) Limitele amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

(8) Contraventiilor prevazute la alin. (2) si (4) li se aplica dispozitiile legii.

-----------

Alin. (7) al art. 294 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicata MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004.

Alin. (8) al art. 294 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicata MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004.

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 294 alin. (6) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la .....*1) lei la .....*2) lei, iar cea de la lit. b) cu amenda de la ....*3)lei la .......*4) lei Nivelurile actualizate pentru anul 2005 (rol) Nivelurile actualizate pentru anul 2005 (ron)
2.140.000*1)
4.280.000*2)
4.280.000*3)
12.800.000*4)
230*1)
450*2)
450*3)
1.360*4)
Art. 294 alin. (6) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, ?nregistrarea, v?nzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la .....*1) lei la ..... ....*2) lei 8.560.000*1)
42.800.000*2)
910*1)
4.540*2)

---------

NOTA: Prin hotararile privind stabilirea impozitelor si taxelor localepentru anul 2006, adoptate de catre autoritatile administratiei publicelocale in termenul prevazut la art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand seama decompetenta data acestor autoritati, potrivit prevederile art. 287 dinaceeasi lege, de a putea modifica impozitele si taxele locale pestenivelurile prevazute in acest tablou, pentru usurarea calculelor, serecomanda ca nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite in sumafixa sa fie rotunjite la leu prin adaos.

*) in anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt stabilite nivelurile actualizate pentru anul 2006 ale limitelor amenzilor care se aplica persoanelor juridice.

 

ART. 294^1 - Sanctiuni

Contraventiilor prevazute in prezentul capitol*) li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

---------------

Art. 294^1 a fost introdus de pct. 262 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

*) Art. 294^1 a fost rectificat prin RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006.

 

CAP. XIV - Dispozitii finale

 

ART. 295 - Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

(1) Impozitele si taxele locale, precum si amenzile si penalitatile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.

------------

Alin. (1) al art. 295 a fost modificat de pct. 7 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (1) al art. 295 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006.

(2) Impozitul pe cladiri, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata cladirea respectiva.

(3) Impozitul pe teren, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situat terenul respectiv.

(4) Cu exceptiile prevazute la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport, precum si amenzile si penalitatile aferente acesteia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia trebuie inmatriculat mijlocul de transport respectiv.

(5) Veniturile provenite din impozitul pe mijlocul de transport stabilita in concordanta cu prevederile art. 263 alin. (4) si (5), precum si amenzile si penalizarile aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si construire a drumurilor locale si judetene, din care 60% constituie venituri la bugetul local si 40% constituie venituri la bugetul judetean. in cazul municipiului Bucuresti, taxa constituie venituri in proportie de 60% la bugetele sectoarelor si 40% la bugetul municipiului Bucuresti.

(6) Taxele locale prevazute la capitolul V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit in proportie de 50% la bugetul local al comunelor si de 50% la bugetul local al consiliului judetean.

(7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde sunt prestate serviciile de reclama si publicitate. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat afisajul, panoul sau structura pentru afisajul in scop de reclama si publicitate.

(8) Impozitul pe spectacole, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

(9) Taxa hoteliera, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat hotelul.

(10) Celelalte taxe locale prevazute la art. 283, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv sau unde trebuie inmatriculat vehiculul lent.

(11) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:

a) dobanda pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale;

b) taxele judiciare de timbru prevazute de lege;

c) taxele de timbru prevazute de lege;

d) taxele extrajudiciare de timbru prevazute de lege.

(12) Sumele prevazute la alin. (11) se ajusteaza pentru a reflecta rata inflatiei in conformitate cu normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

 

ART. 295^1 - Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

in vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata.

---------------

Art. 295^1 a fost introdus de pct. 263 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

 

ART. 296 - Dispozitii tranzitorii

(1) Pana la data de 31 decembrie 2004, nivelul impozitelor si taxelor prevazute in prezentul titlu este cel stabilit prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003 pentru anul 2004, potrivit legii, cu exceptia taxelor prevazute la art. 267, 268 si art. 271.

(2) Pentru anul 2004, nivelul taxelor prevazute la art. 267, 268 si 271 va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale, adoptate in termen de 45 de zile de la data publicarii prezentului Cod fiscal in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Prevederile art. 258 alin. (6) se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004, iar prevederile art. 287, incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

(4) Taxele speciale adoptate de consiliile locale, pana la data de 31 mai 2003, pentru anul fiscal 2004, care contravin prevederilor art. 282, isi inceteaza valabilitatea la data intrarii in vigoare a prezentului cod.